Disclaimer

  Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

  DAW NEDERLAND B.V.
  Koperslager 2
  3861 SJ  NIJKERK

  Telefoon: +31 (0)33 247 50 00
  Fax: +31 (0)33 245 18 33
  E-mail: info@dawnederland.nl 

  BTW nr: NL2665870266086B01
  KvK Gooi-, Eem- en Flevoland: 55433111


  © 2003-2018 DAW NEDERLAND BV All right voorbehouden


  Voorwaarden en toepassingen website
  De inhoud van de website van DAW NEDERLAND B.V. is gericht op bezoekers die woonachtig zijn in Nederland en dus niet gericht op bezoekers van buiten Nederland. De voorwaarden van de website worden toegepast op elke toegang en het gebruik van de website van DAW NEDERLAND B.V. Mocht u het niet eens zijn met de door ons gestelde voorwaarden dan ontnemen wij u het recht van gebruik van de website. Indien nodig kan DAW NEDERLAND B.V. haar website en de voorwaarden op elke gewenst moment wijzigen, u wordt hier niet van tevoren over geïnformeerd. Deze voorwaarden zijn geldig wanneer ze op de website worden geplaatst.
   


  Informatie op deze website

  DAW NEDERLAND B.V. streeft ernaar om de informatie op de website zo actueel, volledig en zo juist mogelijk te houden, helaas kunnen wij u de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de website niet garanderen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk hiervoor. Met voorbehoud van opzet of schuld door DAW NEDERLAND B.V. Het is eveneens niet mogelijk om enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van het vertrouwen van en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de website en de daarop verstrekte informatie, met voorbehoud van wanneer er sprake zou zijn van opzet of schuld door DAW NEDERLAND B.V.. Het is niet mogelijk om rechten te ontlenen aan de inhoud van de website van DAW NEDERLAND B.V. Zonder voorafgaande waarschuwing kan DAW NEDERLAND B.V. op elk gewenst moment aanpassingen en wijzigingen aanbrengen op de website. DAW NEDERLAND B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld om informatie op de website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. De informatie die wordt verstrekt op de website omvat geen extra uitbreiding of verdere aanpassing door een contractuele relatie met DAW NEDERLAND B.V. of voor u geldende garantiebepalingen.


  Toegang tot deze website

  DAW NEDERLAND B.V. kan geen garantie geven dat de website te allen tijde continu functioneert. Ook behouden wij ons het recht voor op eventuele fouten die op de website staan en kunnen wij geen garantie geven dat de server waar de website op draait geen virussen bevat (met voorbehoud van wanneer er sprake zou zijn van opzet of schuld door DAW NEDERLAND B.V.). Hier is DAW NEDERLAND B.V. niet aansprakelijk voor.


  Verwijzingen en links naar andere websites

  Eventuele verwijzingen naar andere websites zijn alleen opgenomen ter informatie. DAW NEDERLAND B.V. is niet verantwoordelijk voor deze verwijzingen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen/links naar en de inhoud van deze websites. Ook al staan op deze sites het logo van DAW NEDERLAND B.V. dan is DAW NEDERLAND B.V. nog niet aansprakelijk. Wij attenderen u er op dat DAW NEDERLAND B.V. geen invloed heeft op deze websites voor wat betreft redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. DAW NEDERLAND B.V. heeft geen overzicht over deze websites en hun koppelingen naar andere websites. Wij ondersteunen dan ook niet de aangeboden producten of diensten die op deze sites worden aangeboden. Mocht één van deze websites een Caparol logo bevatten of verwijzing dan nog ondersteunen wij dit niet. Mits hier afspraken over zijn gemaakt met betrokkene.
  Bovenstaande geldt niet indien door DAW NEDERLAND B.V. schriftelijke toestemming is gegeven. Zonder toestemming is het niet toegestaan om een koppeling naar de website te maken en mag de website van DAW NEDERLAND B.V. niet gekoppeld worden aan andere websites. Alle handelingen als bijvoorbeeld framing zijn verboden.


  Intellectueel eigendom

  DAW NEDERLAND B.V., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle intellectuele eigendomsrechten over de inhoud en lay-out van de website met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s, data en html-code en/of enig ander materiaal. DAW NEDERLAND B.V. kan u uitsluitend toestaan om de website te raadplegen voor eigen gebruik. Volgende dient u in acht te nemen: materialen, uitgezonderd de html-code, te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn. Ieder ander gebruik, daaronder begrepen het overnemen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden, verkopen, verhuren, opslaan in gegevensbestanden, verstrekken aan derden van de inhoud en/of lay-out van de website is niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van DAW NEDERLAND B.V.


  Privacy statement

  Op diverse plaatsen op deze website wordt gevraagd naw-gegevens op te geven. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk specifiek doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Indien u prijs stelt op de hoogte te worden gehouden van aanbiedingen van producten en diensten van DAW NEDERLAND B.V., kunt u ons toestemming verlenen uw persoonsgegevens hiervoor te gebruiken door dit aan te geven bij het opgeven van uw persoonlijke gegevens.


  Google Analytics

  Bij interrnetgebruikers heerst soms onzekerheid of en welke persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt  en eventueel doorgegeven. Daarom willen wij u graag op de hoogte stellen van de online databescherming van de Deutsche Amphibolin-werke von Robert Murjahn stiftung & Co. KG:


  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service geleverd door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde cookies, wat tekstbestandjes zijn die op uw computer worden opgeslagen. Deze helpen ons om het bezoek aan onze website te analyseren. De informatie welke door een cookie wordt doorgegeven over uw gebruik van onze website wordt verstuurd naar en opgeslagen door Google, op servers in de Verenigde Staten.
  Indien IP-anonimiseren is geactiveerd op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen die bij de overeenkomst binnen de Europese Economische Ruimte horen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het hele IP-adres worden overgebracht naar een Google server in de VS en daar worden ingekort. IP-anonimiseren is actief op deze website.
  Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website voor het evalueren van uw gebruik van deze website, waarbij rapporten over websiteactiviteit voor beheerders worden opgemaakt en hun andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik worden aangeboden.
  Het IP-adres dat uw browser overbrengt in het kader van Google Analytics zal niet wordt geassocieerd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar houd er rekening mee dat als u dit doet u niet in staat zult zijn de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. U kunt het tracken van Google Analytics ook blokkeren door het downloaden en installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
  De Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG verzekert u dat uw gegevens uitsluitend door ons gebruikt worden en vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke eisen.


  E-mail

  DAW NEDERLAND B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie. Aan de inhoud van e-mails en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De informatie verzonden met een e-mail bericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in een e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Alle juridische of financiële schade die voortvloeit uit het niet hanteren van de geheimhoudingsplicht wordt verhaald op de overtreder.