DAW IntegrityLine

Wij streven altijd naar verbeteringen in ons gedrag, maar zijn soms afhankelijk van impulsen van buitenaf en van binnenuit om vast te stellen of verbetering mogelijk of zelfs noodzakelijk is. Als u informatie voor ons hebt die grieven, wangedrag of een nalevingskwestie verduidelijkt, laat het ons dan weten.

Wij moedigen u aan om tips te geven met namen en contactgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor onze werknemers. Wij verzekeren u dat gemelde informatie vertrouwelijk zal worden behandeld en dat klokkenluiders door passende maatregelen zullen worden beschermd.

Daarnaast kunnen anonieme meldingen ook worden ingediend via ons web-based klokkenluiderssysteem (DAW IntegrityLine) - in meer dan 20 talen. Inkomende anonieme meldingen kunnen niet door ons worden getraceerd. Het systeem kan worden gebruikt om vragen te stellen over gemelde meldingen en om te communiceren over de genomen maatregelen.

Meer informatie over DAW IntegrityLine is direct beschikbaar op het platform: daw.integrityline.com.


Klachten over schendingen van de mensenrechten of het milieu

Klachten over mogelijke mensenrechtenschendingen of milieuschendingen en mensenrechten- of milieurisico's als gevolg van de activiteiten van ons bedrijf kunnen ook worden ingediend via de DAW IntegrityLine.

Wij zetten ons in voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en milieubescherming - binnen ons bedrijf en in onze toeleveringsketen. Uw feedback helpt ons problemen te identificeren en waar nodig corrigerende of verbeteringsmaatregelen te nemen.

Voor meer informatie, zie daw.integrityline.com en het volgende reglement van orde:

Wie kan een klacht indienen?

De klachtenprocedure staat open voor iedere werknemer van ons bedrijf en voor externe derden, met name werknemers van directe en indirecte leveranciers.

Wat voor soort klachten kunnen worden ingediend?

De klachtenprocedure kan worden gebruikt om schendingen van de toepasselijke wetgeving en de interne voorschriften van ons bedrijf te melden. Dit omvat met name informatie over mensenrechten- of milieurisico's, alsmede schendingen van mensenrechten of milieuverplichtingen die zijn ontstaan als gevolg van onze economische activiteiten of de economische activiteiten van een van onze leveranciers.

Hoe kunnen klachten worden ingediend?

Klachten kunnen worden ingediend via ons web-based klokkenluiderssysteem op daw.integrityline.com. Een klacht kan worden ingediend in meer dan 20 talen en kan anoniem of met gebruikmaking van de identiteit worden ingediend. Als een melding wordt gedaan met gebruikmaking van de identiteit, is deze alleen bekend bij de personen die de melding ontvangen en vervolgacties ondernemen. Ook als de melding anoniem wordt gedaan, is het mogelijk om via een aparte, beschermde mailbox vragen te stellen en informatie te krijgen over de genomen maatregelen. De identiteit van de klokkenluider wordt uitgebreid beschermd door technische beveiligingsmaatregelen.

Daarnaast is het mogelijk om tips te ontvangen via een speciale e-mailbox. Dit is compliance@daw.de.

Hoe werkt de klachtenprocedure?

Alle onderzoeken worden altijd onafhankelijk, onpartijdig en billijk uitgevoerd. Onderzoeksmaatregelen zijn onderworpen aan het evenredigheidsbeginsel en moeten op passende wijze gericht zijn op de opheldering van de feiten. Alle met onderzoek handelingen belaste personen zijn verplicht de in het kader van een intern onderzoek ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen.

Na het indienen van een tip ontvangt elke klokkenluider uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt de melding gecontroleerd op plausibiliteit. Als de melding aannemelijk is, worden de feiten onderzocht door de afdeling Governance & Compliance, zo nodig met inschakeling van de betrokken vak afdeling . De feiten worden met de klokkenluider besproken.

Wanneer een overtreding is vastgesteld, zullen passende disciplinaire of andere corrigerende maatregelen worden genomen om schade voor het bedrijf, zijn werknemers en/of klanten te voorkomen of tot een minimum te beperken en herhaling van overtredingen te voorkomen.

Gemelde kwesties kunnen in omvang en complexiteit variëren. Daarom is het moeilijk een algemeen toepasselijk tijdschema voor onderzoeken vast te stellen. Interne onderzoeken worden over het algemeen zo snel en efficiënt mogelijk uitgevoerd. De klokkenluider zal na afronding van het onderzoek, maar niet later dan drie maanden na het indienen van de melding, op de hoogte worden gebracht van de huidige stand van zaken van het onderzoek en de genomen corrigerende maatregelen.

De effectiviteit van de beschreven procedure wordt jaarlijks en ad hoc geëvalueerd. Indien nodig zal DAW passende wijzigingen aanbrengen met betrekking tot de toegankelijkheid en de procedure van de klokkenluidersprocedure. Feedback van klokkenluiders is daartoe ook welkom.

Contactpersoon voor de klachtenprocedure

De afdeling Governance & Compliance is centraal verantwoordelijk voor onze klachtenprocedure. Vragen en opmerkingen over de klachtenprocedure kunnen worden ingediend via compliance@daw.de.

Bescherming tegen nadeel of straf

Wij tolereren in ons bedrijf geen represailles in de zin van vergelding, discriminatie en disciplinaire maatregelen tegen een persoon die te goeder trouw een klokkenluider is. Wij beschouwen represailles tegen klokkenluiders als een overtreding van de regels die ook zal worden bestraft. Indien nodig zullen wij voorlopige maatregelen nemen om de klokkenluider tijdens het onderzoek te beschermen.

Hetzelfde verwachten wij van onze leveranciers ten aanzien van externe klokkenluiders. Wij hebben een overeenkomstige verwachting geformuleerd in de code voor leveranciers.

Documentatie en publicatie

DAW publiceert regelmatig informatie over het aantal ontvangen klachten over mensenrechten- of milieu gerelateerde  risico's en schendingen van mensenrechten- of milieu gerelateerde  verplichtingen, alsmede over de conclusies die uit de kennisgevingen worden getrokken. De publicatie gebeurt altijd in geanonimiseerde vorm.